REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  Zdzisława Sałacińska W SERWISIE INTERNETOWYM AUTO.RATALKA.PL i RATALKA.PL

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę, którym jest  Zdzisława Sałacińska, w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną: „www.auto.ratalka.pl” oraz: www.ratalka.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

I. DEFINICJE

 1. auto.ratalka.pl i Ratalka.pl – oznacza domenę do której wszelkie prawa posiada  Zdzisława Sałacińska, z siedzibą w Lublińcu 42-700, Plac Konrada Mańki 7/3, NIP: 575-121-36-96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG.
 2. Serwis Finansowy www.auto.ratalka.pl i www.ratalka.pl  – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-ratalną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez firmę  – Zdzisława Sałacińska, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez firmę , a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji ratalnych przez sieć Internet udostępnioną w domenie www.auto.ratalka.pl i www.ratalka.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez  – Zdzisława Sałacińska
 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl
 5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez www.auto.ratalka.pl w tym: a. Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) – dotyczy wszystkich stron Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, w tym: – Kalkulator ratalny – umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania symulacji kredytu ratalnego z zaznaczeniem, że obliczenia przeprowadzone za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1kc., 
  a. Wniosek ratalny – umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom składania wniosków ratalnych na zakup towarów i usług oraz pożyczek gotówkowych, 
  b. Usługi pośrednictwa finansowego – umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl 
  c. Usługi kooperacji w zakresie pośrednictwa finansowego – umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego pośredniczenia w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego. 
  d. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl
 6. Partner – oznacza podmiot współpracujący z  Zdzisława Sałacińska

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, zakres odpowiedzialności  Zdzisława Sałacińska. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Serwis Finansowy www.auto.ratalka.pl udostępniany jest na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Serwis Finansowy www.auto.ratalka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy nadsyłanych przez użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, usunięcia lub nie publikowania opinii w szczególności tych zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: – hardware, – połączenie z siecią Internet, – przeglądarkę internetową, – inne oprogramowanie wymagane przez Usługi.
 2.  Zdzisława Sałacińska zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Zdzisława Sałacińska ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU FINANSOWEGO www.auto.ratalka.pl

 1.  Zdzisława Sałacińska zastrzega, że korzystanie z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2.  Zdzisława Sałacińska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3.  Zdzisława Sałacińska nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez  Zdzisława Sałacińska. Zdzisława Sałacińska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 4.  Zdzisława Sałacińska zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 5.  Zdzisława Sałacińska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1.  Zdzisława Sałacińska udostępnia w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2.  Zdzisława Sałacińska udostępniając w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 3.  Zdzisława Sałacińska udostępnia w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl treści, do których prawa autorskie przysługują Zdzisława Sałacińska, oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
 4. Użytkownicy Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 5. Udostępniając własne treści w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a  Zdzisława Sałacińska udziela prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1.  Zdzisława Sałacińska gwarantuje Użytkownikom Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2.  Zdzisława Sałacińska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych Usług  Zdzisława Sałacińska zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 4.  Zdzisława Sałacińska zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 5.  Zdzisława Sałacińska gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
 6.  Zdzisława Sałacińska gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: – po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi. – w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zdzisława Sałacińska zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez  Zdzisława Sałacińska zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  Zdzisława Sałacińska, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 4.  Zdzisława Sałacińska zastrzega, że w przypadku zgłaszania Zdzisława Sałacińska problemów związanych z korzystaniem z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa  Zdzisława Sałacińska do przechowywania kopii takiej korespondencji.

IX. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ  Zdzisława Sałacińska DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK

 1.  Zdzisława Sałacińska zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.
 2.  Zdzisława Sałacińska zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.
 4.  Zdzisława Sałacińska udostępnia mechanizmy informatyczne w Serwisie Finansowym www.auto.ratalka.pl w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3.  Zdzisława Sałacińska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl, w zakładce: regulamin.
 5. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu Finansowego www.auto.ratalka.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.