Zasady Ochrony Danych Osobowych

Zasady Ochrony Danych Osobowych w portalu internetowym: Ratalka.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że administratorem Twoich danych osobowych będzie firma: Ratalka.pl – Zdzisława Sałacińska, z siedzibą w Lublińcu, Plac Konrada Mańki 7/3.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – Zdzisławę Sałacińską.

W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

 1. Listownej – na adres , Plac Konrada Mańki 7/3, 42-700 Lubliniec
 2. Telefonicznej – pod numer 509 915 035. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i okresach czasu:

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr tel., email, imię matki i ojca, nr i seria dowodu osobistego, nr rachunku bankowego, informacje o źródle dochodów), ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Ciebie usług finansowych. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług pośredniczących przy zawarciu umowy kredytu / pożyczki oraz przesyłanie informacji i dokumentów, niezbędnych do przedstawienia oferty i zawarcia umowy.
 2. Aby rozpatrzyć Twój wniosek o pożyczkę lub wniosek o pożyczkę Wnioskodawcy, któremu zgodziłeś się udzielić poręczenia oraz wykonać inne czynności poprzedzające zawarcie umowy pożyczki – przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, do realizacji obowiązków ustawowych oraz do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej jednak niż do upływu  okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów;
 3. Aby zrealizować działania  niezbędne do  wykonywania umowy pożyczki, której będziesz stroną lub Poręczycielem – przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją postanowień umowy;
 4. Aby realizować nasze usprawiedliwione interesy, takie jak dochodzenie roszczeń i obrona praw,  uzyskanie finansowania, czy zapobieganie oszustwom – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach, albo takie jak przesyłanie reklam pocztą tradycyjną – do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
 5. Aby prowadzić za Twoją zgodą kampanie reklamowe i inne działania marketingowe własne oraz dotyczące podmiotów współpracujących – do momentu wycofania Twojej zgody.

Twoje dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który polega na tym, że przed zawarciem umowy pożyczki, administrator jako pożyczkodawca jest zobowiązany do dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej.  W celu podjęcia decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu pożyczki ocenie podlega Twoja historia kredytowa w wewnętrznych i/lub zewnętrznych bazach danych, sytuacja majątkowa i finansowa oraz dane osobowe. Ponadto dane osobowe mogą być łączone z informacjami o Twojej sytuacji ekonomicznej, w tym historią spłat Twoich zobowiązań wobec nas oraz wobec innych podmiotów, a także z informacjami demograficznymi czy behawioralnymi, w celu dostosowania naszych produktów, a także sposobu ich oferowania do Twoich potencjalnych potrzeb lub oczekiwań.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. Podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie Twojej zgody będą brokerzy finansowi i firmy udzielające pożyczek, z którymi współpracujemy na mocy umowy agencyjnej oraz takie instytucje jak np.: biura informacji gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej S.A.;
 2. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: firmy udzielające pożyczek, brokerzy finansowi, dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, windykacyjnych, prawnych, archiwizacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie zawartej z nami umowy  i  zgodnie z naszymi poleceniami;
 3. Podmioty udzielające pożyczek lub/i kredytów,
 4. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:

 1. Prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest  nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
 3. Jeżeli przetwarzamy dane za Twoją zgodą – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
 4. Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci  prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oceny zdolności kredytowej oraz  zawarcia umowy pożyczki   lub jej poręczenia. Niepodanie  danych w konsekwencji uniemożliwi zawarcie umowy pożyczki lub umowy poręczenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.